Passolig kartı bulunan avukat Ahmet Demirci'nin, avukatlar Nilay Şenyüz Deligezer ve Ömer Deligezer aracılığı ile Kayseri 2. İdare Mahkemesine başvurarak, Kayseri İl Spor Güvenlik Kurulunun Kayserispor-Fenerbahçe arasında Kayseri'de oynanacak maça Fenerbahçe taraftarlarının alınmayacağına dair kararının öncelikle yürütmesinin durdurulması, akabinde de yapılacak yargılama sonucunda kararın iptal edilmesi talebi üzerine söz konusu mahkeme, yürütmenin durdurulması kararı aldı.

-Mahkemenin karar metninde şu ibarelere yer verildi:

"Karar veren Kayseri 2. İdare Mahkemesi'nce, yürütmenin durdurulması istemi hakkında gereği görüşüldü:

2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanunu'nun "Yürütmenin Durdurulması" başlıklı 27. maddesinin 2. fıkrasında; "Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler. Uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerin yürütülmesi, savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın da durdurulabilir.(...)" hükmü düzenlenmiştir.

Uyuşmazlığın çözülebilmesi için gerekli görüldüğünden;

Davalı idareden savunma dilekçesiyle birlikte; Her bir maddeye yönelik tek tek ve ayrıntılı/açık bir şekilde cevap verilmek üzere;

1-)Dava konusu İI Spor Güvenlik Kurulu kararının alındığı toplantıya katılan üyelerin kimler olduğu ve hangi görevine istinaden toplantıya iştirak ettiğinin Mahkememize bildirilmesinin istenmesine, 2-)Dava dilekçesinde yer alan tüm iddialara cevap teşkil edecek şekilde detaylı bir açıklama yapılarak ve dava konusu işlemde belirtilen "güvenlik gerekçesinin" sebebi sorularak; bahsi geçen güvenlik sorununa dair somut bilgi ve belgelerin onaylı birer örneğinin gönderilmesinin istenilmesine, 3-)Dava konusu işlemin hukuki ve maddi nedenlerinin yürürlükteki mevzuat çerçevesinde açıklığa kavuşturularak işlem dosyasının onaylı birer örneğinin gönderilmesinin istenilmesine,

Dava konusu işlemin, Yukatel Kayserispor - Fenerbahçe A.Ş. arasında gerçekleştirilecek müsabakada misafir tribünün kapatılarak misafir takım taraftarlarının stadyuma alınmamasına ilişkin olduğu ve söz konusu müsabakanın 04/03/2023 tarihinde gerçekleştirileceği dikkate alındığında uygulanmakla etkisi tükenecek idari işlem mahiyetinde olması ve uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlar doğurabilecek nitelikte bulunması nedeniyle savunma verilmesi ve ara karar gereklerinin yerine getirilmesine ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilmesine kadar dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına, 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanunun 20. ve 27. maddeleri uyarınca savunma ve ara kararına cevap verme süresinin 1 gün olarak belirlenmesine, ara kararı gereğinin yerine getirilmesinin zorunlu olduğu hususunun davalı idareye bildirilmesine, 02/03/2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi."